ara

Cumhuriyet Sözleri ve Kitap Alıntıları

İçerisinde Cumhuriyet geçen, Cumhuriyet temalı, Cumhuriyet tarafından söylenmiş veya Cumhuriyet hakkında sözler ve kitap alıntıları listelenmektedir.

Bikotti

@bikotti

Cumhuriyet Türk Mucizesi
Cumhuriyet Türk Mucizesi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
11 beğen · 0 yorum

Barış Altınbıçak

@baris-altinbicak

Zihnimde George Orwell, bana moral aşılıyordu:
"Evrensel yalanlar çağında gerçeği söylemek, devrimci bir eylemdir."
Tutuklandık
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum

Bikotti

@bikotti

Çünkü sünnet değil, farzdır cumhuriyet

(2 Kasım, 1980)

s.43
Rengahenk
kitaba 7 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum

Ergün Çil

@ergun-cil

Sevdiği adam uğruna, kara çarşafa bile girdi İngiliz gelin, Müslüman oldu, Olga Cynthia’ydı, “Nadide” adını aldı. Kaderin cilvesi mi desek, ne desek. Mustafa Kemal Bandırma’ya binerken İstanbul’a inen bu genç kadının nüfus kâğıdına, doğum yeri olarak Bandırma yazıldı. Çünkü nüfus memuru doğum yerinin Londra Mondra olmaz, olsa, olsa Bandırma’dır diye kaydetti.
Memlekte kurtuldu, cumhuriyet kuruldu. Hariciye’ye giren delikanlı, Lozan’da İsmet İnönü’nün özel kalem müdürü oldu. Şak kanun çıktı, hariciyecilerin eşi ecnebi olamaz. İnönü pek beğendiği delikanlıya kıyamadı, boşan, birlikte yaşa, mesleğine devam et dedi. Delikanlı, bu teklifi hakaret olarak kabul etti. Benim için ailesini, memleketini, dinini terk eden eşime bunu yapamam, mesleğimden vazgeçerim, aşkımdan asla dedi.
Bastı istifayı, ıvır zıvır işler yaparak, evini geçindirmeye çalıştı. O zamanlar memur değilsen, ayvayı yiyordun. Ayvayı yedi hayatları kaydı.
İki millet, iki devlet, iki din arasında perişan olmuşlardı ama aşkları sapasağlamdı.
Üstelik Cumhuriyet de sapasağlamdı o dönem.
Cumhuriyeti şimdiki gibi sadece parası olanlara değil, gariban ailelerin çocuklarına da fırsat eşitliği sağlıyor, okumaya niyetleri varsa okutuyor. Üniversiteyse üniversite, konservatuvarsa konservatuvar, yeteneğin önünü açıyordu.
Delikanlı, delikanlı gibi yaşadı ve öldü. Nadide zatürreeden vefat etti. En çok kızına güvenir, en çok küçük oğlunu severdi. Bu koca yürekli kadının küllerinden doğan kızı, Yıldız, Oğlu Müşfik Kenter’di.
Kadın
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum

Misafir

@misafir000

Nüfusu büyük ölçüde etnik kökene, dil ya da dine -ilksel duygulara (Geertz, 1973; Shils, 1957)- bakmaksızın birleştirmeye çalışan Cumhuriyet’in kuruluşunun, psikolojik mesafenin devamını tehlikeye sokması ve her iki tarafta da yaygın bir kaygı oluşturarak mesafeyi tekrar kurma çabalarını başlatması beklenebilir bir şeydi. İki grubun psikolojik yapısı hakkında bildiğimiz her şey, Cumhuriyet’in kurulmasının paradoksal bir biçimde iki grubun birbirine duyduğu saldırganca duyguları artırdığını söyler.
Kıbrıs: Savaş ve Uyum
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum

Misafir

@misafir000

Cumhuriyetimizin geleceği üzerinde bu kadar kesin tesirli faktör olduğu halde milliyetçilik konusunun şimdiye kadar salahiyetli şahsiyetler tarafından layıkıyla işlenememiş bulunması teessüfe değer. Meselenin, ömrünü tarihi ve sosyal problemlerin incelenmesine vakfetmiş ilim adamlarımız ve hakiki düşünürlerce ele alınacağı yerde, yalnız aktüel hadiseleri umumi efkara aksettirmekle vazifeli, yazmaktan okumaya pek vakit bulamayan gazete fıkracılarının günlük heyecan ve heveslerine terk edilmiş bulunması memleket için cidden bir talihsizlik eseridir. Bu durumdur ki, ilmi temelden mahrum, tarihi gerçeklere aykırı, yanlış hükümler ve bozucu, ithal malı iddialar yüzünden memleketimizde milliyetçilik mefhumunu tamamıyla ters bir hüviyete bürünmek tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır.
1 beğen · 0 yorum

Misafir

@misafir000

Cumhuriyete gelince, bu olay Tanzimattan, daha doğrusu İkinci Mahmud'dan beri gelen değişmelerin tabi bir sonucu sayılabilir. Fakat Cumhuriyet modernleşme yerine Batılı olmayı kesinlikle tercih ederek Tanzimatın geleneğini reddetmiştir. Modernleşme ile Batılı olma basit bir kelime farkından ibaret değildir, tamamen değişik dünya görüşlerini ifade eden kavramlardır.
0 beğen · 0 yorum

kitap pınarım

@kitappinarim

Cumhuriyet kuşaklarının dramı Atatürk sonrasında başlar. Çağdaşlaşmayı batılılaşma yapanlar sonrakilerdir.
Hangi Batı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum

ebru glhn

@ebruglhn

Bir gün sonra da kadınlar İstanbul'da birkaç yerde toplandılar. Beyazıt'taki büyük mitinge Kadınlar Birliği adına Saadet Rıfat Hanım konuştu. Hükumet'e, Meclis'e ve Atatürk'e kadınların saygılarını sundu.

Ahmet Cemalettin Efendi Çınaraltı'nda oturup bir çay içmek için Beyazıt'a gelmişti. On binden fazla ve çoğu açık başlı kadını birarada görünce tansiyonu yükseldi, sakalları diken diken oldu, çarpıntısı arttı. Bu bir kuru kalabalık değildi. Bu gidişin geri dönüşü olmayacağı anlaşılıyordu.

Allah'ın rızası olmadan yaprak bile kıpırdamaz diye bilirdi. Bütün bunlar, zafer, barış, Cumhuriyet ve sonrası, kadınların bu hali, Allah'ın rızası olmadan gerçekleşebilir miydi? Allah'ın rızası varsa bu gidişe karşı çıkmak doğru muydu? Yorgun aklı büsbütün karıştı.
1 beğen · 0 yorum

Mustafa Başaran

@basaran

Bu mavi çimenliğe ulaşmak için çok uzun bir yol kat etmişti, şimdi düşünü elini uzatsa tutabileceği kadar yakında hissetmiş olmalıydı. Oysa çoktan geride kalmıştı bu düş, şehrin ötesinde, cumhuriyetin karanlık tarlalarının yuvarlana yuvarlana gecenin karanlığına karıştığı o uçsuz bucaksız bilinmezlikte, geçmişte kalmıştı.
Muhteşem Gatsby
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum

halil kartal

@halil-kartal

Orada benden sordular ki: "Cumhuriyet hakkında fikrin nedir?"

Ben de dedim: "Yaşlı mahkeme reisinden başka daha siz dünyaya gelmeden ben dindar bir cumhuriyetçi olduğumu elinizdeki tarihçe-i hayatım ispat eder. Hülâsası şudur ki: O zaman, şimdiki gibi, hâli bir türbe kubbesinde inzivada idim. Bana çorba geliyordu. Ben de tanelerini karıncalara veriyordum. Ekmeğimi onun suyu ile yerdim. Benden sordular, ben dedim: Bu karınca ve arı milletleri cumhuriyetçidirler. Cumhuriyetperverliklerine hürmeten, taneleri karıncalara veriyorum."
Sonra dediler: "Sen Selef-i Salihîne muhalefet ediyorsun."
Cevaben diyordum: "Hulefâ-i Râşidîn; hem halife, hem reisicumhur idiler. Sıddîk-ı Ekber (r.a.) Aşere-i Mübeşşereye ve Sahabe-i Kirama elbette reisicumhur hükmünde idi. Fakat mânâsız isim ve resim değil, belki hakikat-i adaleti ve hürriyet-i şer'iyeyi taşıyan mana-yı dindar cumhuriyetin reisleri idiler."
Şualar (Büyük Boy)
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum

Emre Gündüzhev

@emre-gunduzhev

İsmet Paşa'dan sonra rahmetli Abdurrahman Şeref Bey'in konuşmaları arasında şu sözler de vardı:
"Hükûmet biçimlerinin sayılmasına gerek yoktur. Egemenlik sınırsız ve koşulsuz ulusundur;" dedikten sonra, "Kime sorarsanız sorunuz, bu, cumhuriyettir. Doğan çocuğun adıdır. Ama, bu ad, kimilerine hoş gelmezmiş, varsın gelmesin!"
Nutuk
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
2 beğen · 0 yorum

Selim Karaca

@slmkarac

Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı (1923 - 2023) / İlber Ortaylı - sf. 20, 21 :

Yeni nesil Balkanları bilmiyor. Dedesi şehit düşmüş, gömülmüş 1912 - 1913 bozgununda... İnsanlar oradan bin bir zorlukla göç etmiş.

Eskiden milletimiz bu yakın tarihin en acı günlerini hayal meyal hatırlıyordu, bugün ise gençler hiç bilmiyor. Hakikat çarpıtılarak ortaya konuluyor.
2 beğen · 0 yorum

Selim Karaca

@slmkarac

Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı (1923 - 2023) / İlber Ortaylı - sf. 18 :

Türkleri konuşurken önce büyük bir coğrafyada ve inanç dünyasında Türkiye'nin öncülük rolünü bileceğiz. Bu önemli bir konudur. Bize modellik edecek başka kimse yok, ulus yok. Biz herkesin modeli olmak durumundayız.

,,
2 beğen · 0 yorum

Selim Karaca

@slmkarac

Nutuk
Aziz Milletime Tavsiyem ,,

Mustafa Kemal Atatürk - Nutuk / sf. 429

Efendiler, sırası gelmişken, aziz milletime şunu tavsiye ederim ki, bağrında yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki öz cevheri çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an geri kalmasın!

,,
Nutuk
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum

Selim Karaca

@slmkarac

Milletvekillerini Seçerken Çok Dikkatli ve Titiz Olunmalıdır.

Saygıdeğer Efendiler, pek iyi bilirsiniz ki, sultanlarla, halifelerle idare edilmiş ve edilmekte olan memleketlerde, vatan için en büyük tehlike, sultanların ve halifelerin düşmanlar tarafından satın alınmalarıdır. Bu, çok defa kolaylıkla sağlanabilmiştir. Meclislerle idare edilen memleketlerde ise en tehlikeli durum, bazı milletvekillerinin yabancılar adına çalınmış ve satın alınmış olmalarıdır. Millet Meclislerine kadar girme yolu bulabilen vatansızlara her zaman rastlanabileceğine, tarihin bu konudaki örnekleriyle hükmetmek zorunludur. Bunun için millet, kendi vekillerini seçerken çok titiz ve dikkatli olmalıdır. Milletin hata yapmaktan korunması için tek çıkar yol, düşünce ve faaliyetleriyle milletin güvenini kazanmış olan siyasî bir partinin seçimde millete kılavuzluk etmesidir. Genellikle bütün vatandaşların, adaylıklarını ortaya atan her şahıs hakkında karar vermeye yardımcı olacak doğru bilgilere ve isabetli oya sahip bulunacağını kabul etmek, görüş olarak var sayılsa bile, bunun tam bir gerçek olmadığı tecrübelerin tecrübeleriyle ve inkâr edilemez bir açıklıkla ortaya çıkmıştır.
Nutuk
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
3 beğen · 0 yorum