up
ara
İmam Nevevi

İmam Nevevi

mustafa şenyurt

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

Aişe radıyallahu anhâ şöyle dedi:
Benî Mahzûm kabilesinden hırsızlık yapan bir kadının durumu Kureyşlileri çok üzmüştü. Onlar:
- Bu konuyu Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile kim konuşabilir, diye kendi aralarında müzakere ettiler. Bazıları:
- Buna Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sevgilisi Üsâme İbni Zeyd’den başka kimse cesaret edemez, dediler. Üsâme, onların istekleri doğrultusunda Resûlullah ile konuştu. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Üsâme’ye:
- “Allah’ın koyduğu cezalardan birinin uygulanmaması için aracılık mı yapıyorsun?” diye sordu; sonra ayağa kalktı ve halka şöyle hitap etti:
“Sizden önceki milletler şu sebeple yok olup gittiler: Aralarından soylu, mevki ve makam sahibi biri hırsızlık yapınca onu bırakıverirler, zayıf ve kimsesiz biri hırsızlık yapınca da onu hemen cezalandırırlardı. Allah’a yemin ederim ki, Muhammed’in kızı Fâtıma hırsızlık yapsaydı, elbette onun da elini keserdim. “
Buhârî, Enbiyâ 54, Megâzî 53, Hudûd 11, 12; Müslim, Hudûd 8, 9. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Hudûd 4; Tirmizî, Hudûd 6; Nesâî, Sârik 6; İbni Mâce, Hudûd 6
Buhârî’nin bir rivayeti şöyledir: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yüzü renkten renge girdi ve:
“Allah’ın koyduğu cezalardan birinin uygulanmaması için aracılık mı yapıyorsun?” buyurdu. Bunun üzerine Üsâme:
- Allah’tan benim bağışlanmamı dile yâ Resûlallah, dedi. Hadisin ravisi (Urve) der ki:
- Sonra bu kadının elinin kesilmesi için emir verdi ve onun eli kesildi.
Buhârî, Megâzî 53
Eli kesilen bu kadının ödünç aldığı bazı eşyaları daha sonra vermemek gibi bir âdeti olduğu söylenmektedir. Çaldığı eşyanın kadifeye sarılı bir gerdanlık olduğu, bu kadifenin Resülullah'ın evinden çalındığı da rivayet edilmektedir. Hz. Aişe daha sonra bu kadının günahına tövbe edip iyi bir müslüman olduğunu, evlenip yuva kurduğunu, Resülullah'a bir şey sormaya geldiği zaman ona aracılık ettiğini anlatırdı.
. Hadisten Öğrendiklerimiz
1. Allah'ın koyduğu yasaklar çiğnendikten ve konu devlet reisine intikal ettikten sonra, suçun affedilmesi için aracılık yapılamaz.
2. Hırsızlık cezasının uygulanmasında kadın erkek ayırımı yoktur.
3. Cezâ verirken zengin fakir ayırımı yapmak, bir milletin helakine yol açan büyük bir haksızlıktır.
4. Eski milletlerin başına gelen felaketlerden ibret alınmalıdır.
5. Dinin suç saydığı işleri yapanlara kızmak câizdir.
Riyazüs Salihin Cilt-4, 2. cilt Yazar: Yaşar Kandemir
ataç ikon Riyazü's Salihin (8 Cilt)
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
mustafa şenyurt

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

Peygamberimiz (Salat ve Selam O’na Olsun) şöyle buyurdu: Kim sıkıntı anında ayetelkürsi (bakara255) ve amenerrasulü (bakara 285-286) okursa, Aziz ve Celil olan Allah ona yardım eder.
İbn Sünni, 346
2 beğen · 0 yorum
mustafa şenyurt

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

Cahit bin Abdullah radıyallahu anhuma diyor ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an surelerini öğrettiği gibi her şeyde istihareyi de öğretir ve şöyle derdi.. Birinizi bir şey düşündürdüğü zaman farz dışında iki rekat namaz, kılsın, sonra da şöyle desin ve ihtiyacını dile getirsin:
İstihare Duası;
‘‘Allâhumme innî estehîruke biilmike ve estakdiruke bikudratike ve es'eluke min fadlike'l-azîm. Feinneke takdiru velâ ekdiru ve ta'lemu vela â'lemu ve ente allâmu'l-ğuyûb. Allâhumme in kunte ta'lemu enne hâzâ'l, emre hayrun lî fî dînî ve meâşî ve âkibeti emrî âcili emrî ve âcilihi fakdirhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh. Ve in kunte tâ'lemu enne hâza'l-emre şerrun lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emri âcili emrî ve acilihî fasrifhu annî vasrifnî anhu va'kir liyelhayra haysu kâne sume ardinî bih. ’’
İstihare duasının anlamı;
“Allah’ım yapmayı düşündüğüm şu işin işlenmesinden yahut terkinden hangisinin hayırlı olduğunu bana ilminle kolaylaştır. Kudretinle senden güç istiyorum. Senin devasa fazlından hibe buyurmanı dilerim. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter; benim gücüm yetmez. Sen bilirsin, ben bilemem. Sen şeyi çok iyi bilensin, Allah’ım. Eğer bu işi dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için hayırlı olduğunu bilirsen o işi bana takdir et, kolaylaştır ve onu bana mukaddes kıl. Eğer bu işi; dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için fenalık olarak bilirsen, onu benden, beni de ondan uzak eyle. Nerede olursa olsun benim için iyilik olanı takdir et. Sonra da beni bu hayırla hoşnut eyle''
İstihare namazı sabah namazının sünneti gibi kılınır. Tek fark; 1 Rekatta zamlı sure olarak Kâfirun Suresi , 2 Rekatta zamlı sure olarak İhlas suresi okunur.
Namaz kılındıktan sonra istihare duasını okuyup kimseyle konuşmayarak sağ tarafına yatıp istediği şeyi düşünerek uyumalıdır. Bir işe başlayacağınız veya bir işten ayrılacağınız zaman istihare duasını okuyup Allah’ım istediğim düşündüğüm şey dünya ve ahiretim için hayırlı ise bunu mübarek eyle denilmelidir. İstihare yaptıktan sonra kalbinin (vicdanının) razı olduğu ile amel eder. Allah daha iyi bilir.
Buhari, Cuma, 1166
1 beğen · 0 yorum
mustafa şenyurt

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

Peygamberimiz (Salat ve Selam O’na Olsun) şöyle buyurdu:
"Allah Teâlâ'nın doksan dokuz ismi vardır. O isimleri kim ezberlerse (sayar, manasını anlar ve şuûruna ererse) cennete gider. Şüphesiz, Allah tektir ve tek olmayı sever."
Hüvallahüllezi lailahe illa hü, Allah, er-Rahmân, er-Rahîm, el-Melik, el-Kuddûs, es-Selâm, el-Mü'min, el-Müheymin, el-Azîz, el-Cebbâr, el-Mütekebbir, el-Hâlık, el-Bâri', el-Musavvir, el-Gaffâr, el-Kahhâr, el-Vehhâb, er-Rezzâk, el-Fettâh, el-Alîm, el-Kâbıd, el-Bâsıt, el-Hâfıd, er-Râfi, el-Muiz, el-Müzill, el-Basîr, es-Semi', el-Hakem, el-Adl, el-Lâtîf, el-Habîr, el-Halîm, el-Azîm, el-Gafûr, eş-Şekûr, el-Aliyy, el-Kebîr, el-Hafîz, el-Mukît, el-Hasîb, el-Celîl, el-Kerîm, er-Rakîb, el-Mücîb, el-Vâsi', el-Hakîm, el-Vedûd, el-Mecîd, el-Bâis, eş-Şehîd, el-Hakk, el-Vekîl, el-Kaviyy, el-Metîn, el-Veliyy, el-Hamîd, el-Muhsî, el-Mübdî, el-Muîd, el-Muhyî, el-Mümît, el-Hayy, el-Kayyûm, el-Vâcid, el-Mâcid, el-Vâhid, es-Samed, el-Kâdir, el-Muktedir, el-Mukaddim, el-Muahhir, el-Evvel, el- hir, ez-Zâhir, el-Bâtın, el-Vâli, el-Müteâlî, el-Berr, et-Tevvâb, el-Müntakim, el-Afüvv, er-Raûf, Mâlikü'l-Mülk, Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm, el-Muksit, el-Câmi', el-Ganiyy, el-Muğni, el-Mâni', ed-Dârr, en-Nâfi', en-Nûr, el-Hâdi, el-Bedî', el-Bâkî, el-Vâris, er-Reşîd, es-Sabûr.


O; kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır, rahmandır, rahimdir, melik (büyük padişah)tır, temizdir, selamdır, emniyet verendir, hıfz edendir, azizdir, cebbardır, büyüktür, yaratıcıdır, var edendir, şekil verendir, kahhardır, çok ihsan edendir, kapıları açandır, bilendir, genişletendir, alçaltandır, kaldırandır, şeref verendir, hor edendir, işitendir, görendir, hakemdir, adildir, latiftir, haberdardır, yumuşaktır, Mudur, affedicidir, şükrü kabul edendir, yücedir, büyüktür, imdad edendir, hesaba çekendir, kerem sahibidir, gözetleyicidir, duayı kabul edendir, geniştir, hikmet sahibidir, kullarını sevendir, şereflidir, diriltendir, şahittir, haktır, vekildir, güçlüdür, metindir, dosttur, övgüye layıktır, amelleri sayandır, başlatandır, tekrarlayandır, diriltendir, öldürendir, ayakta tutandır, her şeyi elde eden, şerefli, tek, kimseye muhtaç olmayan, kudretli, muktedir, öne alan, sona bırakan, ilk, son, zahir, batın, yardımcı, aşkın, iyi, tevbeyi kabul eden, intikam alan, affedici, merhametli, mülkün sahibi, celal ve ikram sahibi, adaletli, toplayıcı, zengin, zengin edici, men edici, zarar verici, fayda verici, nur, hidayet edici, eşsiz, Baki, mirascı, doğru yolu gösteren, sabırlı.
Buhari, Tevhid, 7392.
0 beğen · 0 yorum
mustafa şenyurt

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim akşam namazının arkasından on defa:
Lailahe illallahu vahdehu laşerike leh, lehül mülkü velehül hamdü yuhyi veyümitü vehüve ala külli şey'in kadir
Allah'tan başka ilah yoktur, birdir, ortağı yoktur. Mülk de onun, hamd da onun. Diriltir ve öldürür ve o her şeye kadirdir,
derse Allah onun için silahlı bir koruma birliği gönderir; sabaha kadar onu şeytandan korurlar ve onun için Allah cenneti kazandıracak on iyilik yazar, insanı helak edecek on günahını siler ve on mümin köle azat etmiş gibi olur.
Tirmizi, Daavat, 3534.
0 beğen · 0 yorum
mustafa şenyurt

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

Peygamberimiz ( Salat ve Selam O’na Olsun) şöyle buyurdu:
“ İlahi! İyilikleri yalnız Sen verirsin, kötülükleri de ancak Sen def’ edersin. Fenalıktan korunmak, taat ve iyiliklere kudret, yalnız Sen’in tevfik ve inayetinledir.”
Riyazü’s-Salihin 1709. Hadis
ataç ikon Riyazü's Salihin
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
40 Hadis İmam-ı Nevevi (Cep Boy)
1970
El Cevahirül Lü lüiyye Kırk Hadisi Şerif Arapça Şerh kitabının da yazarı El Cevahirül Lü lüiyye Kırk Hadisi Şerif Arapça Şerh ve Kırk Hadis Şerhi kitaplarının da yazarı İmam Nevevi tarafından kaleme alınan 40 Hadis İmam-ı Nevevi (Cep Boy) kitabı İslam, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Uysal Yayınevi yayınevinden 1970 yılında 9753181035 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan 40 Hadis İmam-ı Nevevi (Cep Boy) isimli kitap 128 sayfadan oluşuyor. 40 Hadis İmam-ı Nevevi (Cep Boy) kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
El Cevahirül Lü lüiyye Kırk Hadisi Şerif Arapça Şerh
2015
40 Hadis İmam-ı Nevevi (Cep Boy) kitabının da yazarı 40 Hadis İmam-ı Nevevi (Cep Boy) ve Kırk Hadis Şerhi kitaplarının da yazarı İmam Nevevi tarafından kaleme alınan El Cevahirül Lü lüiyye Kırk Hadisi Şerif Arapça Şerh kitabı , türünde okuyucusu ile buluşuyor. Salih Kitaplar yayınevinden 2015 yılında 9786058451407 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan El Cevahirül Lü lüiyye Kırk Hadisi Şerif Arapça Şerh isimli kitap 409 sayfadan oluşuyor. El Cevahirül Lü lüiyye Kırk Hadisi Şerif Arapça Şerh kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Kırk Hadis Şerhi
1970
40 Hadis İmam-ı Nevevi (Cep Boy) ve El Cevahirül Lü lüiyye Kırk Hadisi Şerif Arapça Şerh kitaplarının da yazarı İmam Nevevi tarafından kaleme alınan Kırk Hadis Şerhi kitabı İslam, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Hisar Yayınevi yayınevinden 1970 yılında 9789757422471 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Kırk Hadis Şerhi isimli kitap 510 sayfadan oluşuyor. Kırk Hadis Şerhi kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Riyaz'üs Salihin Tercümesi 1-2-3 Cilt (Tek Cilt 2. hm)
1970
40 Hadis İmam-ı Nevevi (Cep Boy) ve El Cevahirül Lü lüiyye Kırk Hadisi Şerif Arapça Şerh kitaplarının da yazarı İmam Nevevi tarafından kaleme alınan Riyaz'üs Salihin Tercümesi 1-2-3 Cilt (Tek Cilt 2. hm) kitabı İslam, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Sağlam Yayınevi yayınevinden 1970 yılında isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Riyaz'üs Salihin Tercümesi 1-2-3 Cilt (Tek Cilt 2. hm) isimli kitap 1032 sayfadan oluşuyor. Riyaz'üs Salihin Tercümesi 1-2-3 Cilt (Tek Cilt 2. hm) kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Riyazü's Salihin
1970
40 Hadis İmam-ı Nevevi (Cep Boy) kitabının da yazarı İmam Nevevi tarafından kaleme alınan Riyazü's Salihin kitabı İslam, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Ensar Neşriyat yayınevinden 1970 yılında 9789944704861 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Riyazü's Salihin isimli kitap 1200 sayfadan oluşuyor. Riyazü's Salihin kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Sence kaç puan almalı?
0
0 oy
0