up
ara
Uğur Pişmanlık

Uğur Pişmanlık

Uzel

Uzel

@uzel

Artık, insan aklının kendi gücüne güvenmesini temel alan, araştırmacı Antik Yunan felsefesi değil, insanın dine ve onun söylediklerine bağlanacağı tek tanrı merkezli bir Orta Çağ düşünce dönemi başlar. Hristiyan kilisesi ile birlikte, özgür aklın gelişmesinin yerini, tanrı buyruğu alır. Böylece felsefi düşünce, uzun ve sessiz süren bir Orta Çağ karanlığına gömülür ve "M.S. 5.yy'dan sonra, son Yunan okulları da kapatıldıktan sonra, batı düşüncesi 10 yy boyunca, hemen hemen sadece Hristiyanlık üstüne düşünmüştür." (Hançerlioğlu, Fels.Ansiklopedisi, 318)

(...)

Antik Çağ düşünüşünün etkisi altındaki Akdeniz dünyasında artık felsefe okulları değil, onların yerine Hristiyanlık okulları kuruluyordu.
0 yorum
Uzel

Uzel

@uzel

Roma İmparatorluğu'nun daha önce bir dönem baskı altında tutmaya çalıştığı Hristiyanlığı kabul etmesi, Antik Yunan felsefesinin önünü tıkadı. Böylece, Yunan düşüncesi giderek eski gücünü yitirdi.

Doğu Roma İmparatorluğu, Platon'un Atina'daki Akademia okulunu kapatır ve Hristiyanlığa aykırı saydığı Yunan felsefesinin okutulmasını yasaklar. Antik Çağ'ın sonlarına yaklaşılırken, nesnelliğin değişimine paralel gelişen düşünce dünyasında, tam anlamıyla bir alt-üst oluş yaşandı. Çünkü çok-tanrılı pagan dinleri dönemi kapanıyordu. Ortaya yeni çıkan Hristiyanlık, gerek kuramsal gerekse pratik açıdan kendinden önceki felsefi düşünceden beslenerek şekillendi.

"Helen bilgeliğiyle İncil erkenden karşılaşmış bulunmaktadır. Kimileri, çok-tanrıcı filozofların mirasını tümüyle bir tarafa attılar; kimileri de inanç için zararsız diye kurtarılabilen her şeyi Antik Çağ felsefesinden kurtarmaya çabaladılar." (Weber, 37)
0 yorum
Uzel

Uzel

@uzel

Tarsus'ta başta Stoa felsefesinin okulları olmak üzere, Epikurosçu ve Kinik felsefe okulları bulunmaktadır. Stoacılık, Antik Çağ felsefesinin kamutanrıcı ve özdekçi doğa öğretisidir. Kurucusu, Kıbrıslı Zenon'dur (M.Ö. 336-264).

(...)

Stoacılığın büyük ilkesi, doğaya uygun davranmaktır. Doğa, eşdeyişle her şey tanrıdır (vahdet-i vücut, panteizm).
0 yorum
Sence kaç puan almalı?
0
0 oy
0