up
ara
Abdullah Uçman

Abdullah Uçman

Ela koukla mou

Ela koukla mou

@pisipisine

Bana sual sorma, cevap müşkildir,
Her sırrı ben sana açamam hocam.
Hakkın hazînesi darı değildir,
Câmi avlusunda saçamam hocam.

Kayd-i âhiretle düşmem mihnete,
Ben burda me'mûrum şimdi hizmete,
Hayvan otlatırken, gidip cennete
Sana hülle donu biçemem hocam.

Mi'râcı anlatma, eşek değilim,
Bildiğin kadar da melek değilim,
Günahkâr insanım, ördek değilim,
Bu ağır gövdeyle uçamam hocam.

Halka korku verme velvele salıp,
Dünya ve âhiret bu köhne kalıp,
Ben softa değilim cübbemi alıp,
İmâret imâret göçemem hocam.

Ölümden ürker mi tez ölen kimse?
Çoktan mazhar oldum ben hak nefese,
Bu demi sürerken ecel gelirse,
İşimi bırakıp kaçamam hocam.

Şarâbı men'etme, o değil hüner,
Âşıkım bâdesiz pek başım döner,
Gönlümde mahabbet ateşi söner,
Özrüm var, sâde su içemem hocam.

Nâr-ı cehennemi önüme serme,
Günahımı döküp kaygular verme,
Kitapta yerini bana gösterme,
Ben pek o yazıyı seçemem hocam.

Feylesof Rızâyım dinsiz anlama,
Dini ben öğrettim kendi babama,
Her ipte oynadım cambazım amma,
Sırat köprüsünü geçemem hocam.
ataç ikon Rıza Tevfik
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ela koukla mou

Ela koukla mou

@pisipisine

Ey şeb-i hicrânda gözümün nûru!
Ey çoşkun sînemin sönmez ateşi!.
Firkatle ömrümün gitti huzûru;
Bitmez mi hayâtın bu keşmekeşi?

Gurbette yoksa da nâlemi duyan,
Hayâlin ağlıyor gözümde inan!.
Etrafa çökünce şâm-ı garîban,
Ufkumda ararım sen mâh-vesi.

O hüzn-i hüsnünle yoktu menendin;
Mehtâbı andırır bir yâsemendin.
Bu gam âleminde bir sâde sendin
Vîrâne gönlümün mahmûr güneşi!

Hasretinle nasıl taşayım, söyle!
Deryâları nasıl aşayım, söyle!
Senden ayrı nasıl yaşayım söyle,
Söyle, ey rûhumun sevdâlı, eşi!

Rıza dûş olalı sen Nazlı yâre,
Göçüp yâd ellere gezer âvâre,
Bir peyâm almıyor senden bîçâre,
Unuttun mu bilmem o hasret-keşi?
ataç ikon Rıza Tevfik
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ela koukla mou

Ela koukla mou

@pisipisine

Ruhumda gizli bir emel mi arar
Gözlerime bakıp dalan gözlerin?
Aklıma gelmedik bilmece sorar
Beni hulyâlara salan gözlerin!

Nigâhın gönlüme - ey perî - peyker! -
Leyâl-i hasretin hüznünü döker;
Karanlıklar gibi yığılır çöker
İçimde yer edip kalan gözlerin!

Huzûrunda ba'zan benliğim erir,
Tavrın hulûsumdan şübhe gösterir.
Ba'zan de ne olmaz ümitler verir
Sabr ü karârımı alan gözlerin!

Gamzende zâhir, ey ömrümün vârı! .
Füsûn-ı hüsnünün bütün esrârı.
Neşr eder âleme reng-i bahârı
Koyu menekşeye çalan gözlerin!

Sihirdir, şüphesiz, bütün bu şeyler;
Bakışın zihnimi perîşan eyler.
Bana aşk elinden efsâne söyler,
Aşka inanmayan yalan gözlerin!
ataç ikon Rıza Tevfik
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ela koukla mou

Ela koukla mou

@pisipisine

Mâdem ki şu ufkun ötesi siyâh,
Ömrüm aşk uğrunda –ko olsun- tebâh!
Cemâl-i hayâle hasrettir –eyvah!-
Öksüz kalanların haksız cezâsı.

Hey Rıza, dil-şâdım cevr-i felekten,
Zevk aldım o yolda söz söylemekten,
Sürûd-i hicrânı vird eylemekten
Şi’r oldu dilimde gönül ezâsı.
ataç ikon Rıza Tevfik
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ela koukla mou

Ela koukla mou

@pisipisine

Ben seni ağlattım, hem çok ağlattım,
Çünkü infiâlin şi’re bedeldi;
Bir kadın ağlatmak zevkini tattım,
Bende bu bir çılgın, hâin emeldi!

Müjgân-ı şûhuna yaşlar sinerken,
Sonra damla damla taşıp inerken
Göğsünde şahkalar çoşup dinerken.
Titrek dudakların cidden güzeldi!

Ben sana düşkündüm ey melek kadın!
İnliyor içimde sevgili yâdın;
─Âzâr-ı aşkımı yanlış anladın!─
Bence, hüzn-i hüsnün pek mübecceldi.
ataç ikon Rıza Tevfik
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ela koukla mou

Ela koukla mou

@pisipisine

İsmini bilmezdim, fakat tanırdım:
Ne yosma bir çiçek takışı vardı!
Kızıl saçlarını ateş sanırdım:
Güneş nûru gibi yakışı vardı.

Öyledir, gün, şafak söktüğü zaman
─Göllere gölgeler çöktüğü zaman!─
Saçını çözüp de döktüğü zaman
Dalga dalga düşüp akışı vardı.

Hüsnünde bir edâ var ki âsiydi,
Beni harâb eden o edâsıydı;
Sevdâlı gönlümün âşinâsıydı
Yüzüme bir şirin bakışı vardı.
ataç ikon Rıza Tevfik
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Sence kaç puan almalı?
0
0 oy
0