up
ara
‹ Tüm Çoğulculuk Çokkültürlü ve Çokdilli Eğitim İncelemeleri

Çoğulculuk Çokkültürlü ve Çokdilli Eğitim Kitap İncelemeleri

Metin Şahin

Metin Şahin

@azadjiyan04

Anadilde Eğitim
Dünyada tek etnik grup veya kültürden oluşan bir tek ülke bile yoktur. Her ülke farklı etnik grupları barındırmakta, her etnik grubun kendine ait bir kültürü ve dili bulunmaktadır. Dil ve kültür farkı, bir etnik grubu diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerdendir. Bu nedenle, çokkültürcülüğün en önemli yanlarından biri farklı etnik grupların, kendi dillerinde eğitim alma hakkının teminat altına alınmasıdır. Çünkü dil, bir toplumun düşünme biçimini, iletişim kurma şeklini geleceğe taşıması bakımından oldukça büyük bir öneme sahiptir. Dil, bir topluluğun ortak aidiyet ve kolektif hafıza geliştirmesinin en önemli araçlarından biridir.

Dünyanın farklı bölgelerindeki ikidilli eğitim ve anadilde eğitim tartışmalarına bakıldığında; inkârın, asimilasyonun ve görmezlikten gelmenin sonuç vermediği görülmektedir. Bu tartışmaların yaşandığı ülkelerin hepsi azınlık dillerini bir biçimde eğitim sistemine dahil etmiş ve çokkültürlü politikalar benimsemek zorunda kalmıştır. Her ülke, kendi sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik yapısını dikkate alarak çözümler üretmiştir. Farklı etnik ve dini grupları barındıran demokratik rejimler, ülkelerindeki farklılıkları kabul ederek, yasal düzenlemelerle toplumsal iç barışı sağlamaya çalışmıştır. Dolayısıyla Türkiye'nin, bu ülkelerin yaşadığı deneyimlerden faydalanarak, kendi çözüm modelini üretmesi bir zorunluluk olarak karşımızda durmaktadır.

Dünyadaki ikidilli eğitim uygulamalarına bakıldığında, dört modelin ön plana çıktığı görülmektedir. Bunlar; Geçiş, İdame, Zenginleştirici ve Miras Modelleridir.

I. Geçiş modelleri daha çok ABD ve bazı Batı Avrupa ülkelerinde uygulanmaktadır. Bu modelde öğrenci, genellikle eğitimin ilk iki yılında hem anadilde hem de egemen dilde eğitim almakta, daha sonra tamamen egemen dilde eğitime geçmektedir.

II. İdame modelinde de müfredat, iki dilde sunulmaktadır. Fakat buradaki temel fark, anadilde alınan eğitimin yoğunluğunun artması ve süresinin uzamasıdır.

III. Zenginleştirici modelde ise idame modelinin bütün özellikleri korunmakta, buna ek olarak azınlık dilini konuşmayanların da o dili öğrenmesi teşvik edilmektedir. Bu modelin, ayrımcılığı azalttığı, empatiyi geliştirdiği ve kaynaşmayı kolaylaştırdığı savunulmaktadır.

IV. Son olarak Miras modeli ise az kişi tarafından konuşulan ve kaybolmakta olan dillerin, eğitim dili olarak kullanılması yoluyla korunmasını amaçlamaktadır.
2 beğen · 0 yorum