up
ara

Mevlâna'da Ulûhiyyet (İlâhlık) Anlayışı

Mevlâna'da Ulûhiyyet (İlâhlık) Anlayışı Konusu ve Özeti

Mevlâna'da Ulûhiyyet (İlâhlık) Anlayışı
Mevlâna'da Ulûhiyyet (İlâhlık) Anlayışı kitabını okuduysanız inceleme eklemeyi unutmayın. Neokur kitap hakkındaki düşüncelerinizi ve yorumlarınızı merak ediyor.
Yayınevi: Kabalcı Yayınevi
ISBN:
Sayfa: 225 sayfa Basım Tarihi: 2015
“Gerçi aklın, seni yüceliklere çekmekte; ama taklit kuşun aşağılıklarda yayılmakta.
Taklitten doğan bilgi canımızın vebalidir, iğretidir. Bizse o bizim malımızdır diye oturup kalmışız.”
Mevlâna Muhammed Celalleddin-i Rumi(672/1273)
Bir âlim olarak Mevlâna Rumi, pek çok alanda söz söylediği gibi “Kelâm ilmi"nin konusu olan ulûhiyyet düşüncesi hakkında da değerlendirme ve yorumlarda bulunmuştur. Çalışmamız, Kelâm problemleri içerisinde en merkezî konumda olan ulûhiyyet probleminin, Mevlâna Rumi’nin düşünce sisteminde nasıl şekillendiği sorusunu cevaplamayı amaç edinen bilimsel bir araştırmadır. Ulûhiyyetin vasıfları konusu tüm ilâhî dinlerde olduğu gibi İslâm dininde de üzerinde önemle durulan konulardan biridir. Çalışmamızda öncelikle ulûhiyyet ile ilgili kavramlar üzerinde durduk. Her ne kadar başka sebepleri olsa da, problem esasen Tanrı tasavvuru ve onu anlama biçimi etrafında yoğunlaştığından, kitabın konusunu Mevlâna’nın “Allah’ın Varlığı Ve Birliği Ve Sıfatları Hakkındaki Görüşleri Ve Bunların Kelâmcılarınkilerle Karşılaştırılması” olarak seçtik. Böylece her iki disiplinin yaklaşımlarını ve ulaştığı sonuçları görme olanağı elde ettik.
Misafir

Misafir

@misafir000

bildiğimiz kadarıyla sadece bu hususu konu edinen müstakil bir inceleme pek yoktur
Mevlâna (1273/672), şöhreti kendi zamanından günümüze dek genişleyerek devam eden ve hakkında birçok ilmi araştırma yapılmış bulunan önemli bir şahsiyettir. İslâm dünyasında gerçekleştirilen çalışmalar içinde ilmi nitelikli olanlar maalesef son derece azdır. Diğerleri ise kutuplaşma ürünü olup kimi onu takdir, kimisi tenkit için kaleme alınmış, ilmi içeriği ve tutarlılığı bulunmayan duygusal nitelikler taşımaktadır. Batıda yapılan araştırmalar ise müsteşriklerin öncülüğünde başlamış, daha sonra mühtedî batılılarca sürdürülmüştür. Bunlar daha çok onun bâtınî yönünü ön plana çıkarmaktadır.

Her ne kadar Mevlâna hakkında şimdiye kadar gerçekleştirilen çalışmalarda onun ulûhiyyet görüşlerine yer yer temas edilmişse de bildiğimiz kadarıyla sadece bu hususu konu edinen müstakil bir inceleme pek yoktur. Bu durumu gözönüne alarak “Mevlâna’da Ulûhiyyet Anlayışı” adı altında müstakil bir çalışma yapmaya karar verilmiş. Çalışmada başta Mesnevî ve Fîhi Mâ-Fîh olmak üzere Mevlâna’nın bütün eserlerinden yararlanılmış. Bunun yanı sıra onun ulûhiyyet anlayışına yer veren eserlere müracaat edilmiş, kelâmcı’ların görüşleriyle mukayese edilerek fikirlerinin özgün olup olmadığı sorusuna da cevap bulunmaya çalışılmış.
0 yorum

Mevlâna'da Ulûhiyyet (İlâhlık) Anlayışı - S41

Sıfat-ı sübûtiyye, Allah’ın hakikatinin mahiyetinde sâbit ve daîmi olan, ancak yaratıcıda var olan bu sıfatları anlaması amacıyla, insana ve diğer canlılara, şuur sahiplerinin idrâkine Allah’ın sıfatlarının tecelli ederek gösterilmesi anlamında Allah tarafından verildiğine inanılan vâcib sıfatlardır.
Misafir tarafından eklenmiştir.
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

"Allahu ekber "deyince, kurbanlık koç gibi bu âlemden çıktılar.
Tekbirin yüce mânası şudur: Allah’ım, huzurunda kurbanız.
Koç’u keserken “Allahu ekber - Allah yücedir” dersin ya, o geberesi nefsi keserken de bu kelâm söylenir.
"Allahu ekber" de de, o uğursuz nefsin başını kes… kes de can, mahvolmaktan kurtulsun.
Bu beden İsmail’e benzer, can da Halil İbrahim’e. Can bu semiz bedeni yatırdı da tekbir getirdi mi,
Beden kesilir, şehvetlerden hırslardan kurtulur, Bismillah’la kesilmiş temiz bir kurban haline gelir.

(Mesnevi-î Manevî , 3. Defter, Beyit 2142-2147)
Mevlânâ Celâ’ l’ ed-Dîn Rûmî/ Belhî MUHAMMED
ataç ikon Mevlâna'da Ulûhiyyet (İlâhlık) Anlayışı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Misafir2

Misafir2

@misafir001

Evrensel ölçekte yaşanan zulüm ve katliamların aracısı olan despotik yönetimlerin arkasında dogmalardan üretilen ajite edici söylemler yatmaktadır. Günümüz toplumları, cahiliye dönemi toplumlarının benzeridir. Bu kadim cahiliye geleneklerinin günümüzde takipçisi olan toplumların öncülüğünü de; teknolojik üstünlüğü maşeri vicdandan üstün tutan, medeniyet olamayacağını anlayamayan ve evrensel hukuku işlerine geldiği gibi işleten uygarlıklar yapmaktadır.
ataç ikon Mevlâna'da Ulûhiyyet (İlâhlık) Anlayışı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 yorum
Hanımcı Beyza ོde (@koraycem)
Günümüz toplumları, cahiliye dönemi toplumlarının benzeridir.
22.04.19 beğen cevap
99
KİTAP
Mevlana Hakkında Kitaplar
Mevlana Celaleddin Rumi, eserleri ve düşünce yapısı hakkında derin bilgiler edinmek iseteyenlerin mutlaka okuması gereken Mev...