up
ara

Hristiyanlık İle İlgili Sözler ve Kitap Alıntıları

İçerisinde Hristiyanlık geçen, Hristiyanlık temalı, Hristiyanlık tarafından söylenmiş veya Hristiyanlık hakkında sözler ve kitap alıntıları listelenmektedir.
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Keşişliği ve rahibeliği İsa mı çıkardı ? Hıristiyanlık alemi bunlarsız yapamaz mı ? İsa nın bu kadar çok çıldırmış bakireye ve insanlar aleminin bu kadar çok kurbana ne ihtiyacı var ?
ataç ikon Rahibe
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Mesut Serdar

Mesut Serdar

@mesutserdar

Neriman düşündü ve bir anda şarklıların kedileri ve garblıların köpekleri niçin bu kadar sevdiğini anladı. Hristiyan evlerinde köpek ve Müslüman evlerinde kedi bolluğu şundandı:
Şarklılar kediye, garblılar köpeğe benziyorlar! Kedi yer, içer, yatar, uyur, doğurur; hayatı hep minder üstünde ve rüya içinde geçer; gözleri bazı uyanıkken bile rüya görüyormuş gibidir; lâpacı, tembel ve hayalperest mahlûk, çalışmayı hiç sevmez.
Köpek diri, çevik, atılgandır. İşe yarar; bir çok işlere yarar. Uyurken bile uyanıktır. En küçük sesleri bile duyar, sıçrar, bağırır.
ataç ikon Fatih Harbiye
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Quaf

Quaf

@quaf

Hristiyanlığın sevgiyi önemsediği söylenir ama Müslümanlık sevgiye müsamahayı da ilave ediyor.
(265)
ataç ikon Mihmandar
kitaba 7 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
homoviator

homoviator

@homoviator

Ben, Johannes Climacus, Hristiyanlığın vaadettiği saadetten nasıl pay alabilirim?
ataç ikon Egzistansiyalist Felsefenin Beş Klasiği
kitaba 6 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Teolojik açıdan Avrupa ve İslam dünyasını mukayese edecek olursak, kritik düşünce yaklaşık dört yüzyıldır Hıristiyanlığın Orta Çağda oluşturduğu dogmatik teolojiye uygulanıyor.Hz.İsa ve İncil inançlarındaki korkunç değişme ve erime bu kritiklerden sonra oluştu. Şu anda Batı'da birbirinden farklı ve fakat canlı onlarca teoloji ekolü bulunmaktadır.
İslam dünyasında ise, bu yüzyılın başına kadar Sünni ve Şii ortodoxiler şu sızdırmadan inanırlıklarını ve otoritelerini korudular. Orta Çağın erken dönemlerinde olduğu gibi, yeni kelami bir ekol henüz oluşmadı. Kimi Mutezili çıkışlar hayli cılız kalmıştır. Bu bağlamda Abduh'un Tawhid adlı eseri, Davud Rahbar'ın God oj Justics'i, Hasan Hanefi'nin Mutezili düşüncenin bazı unsurlarını ''panteizm''le fenomenolojik sentezi olan Mine'l-Akide ile's-Sevra'sı bazı örneklerdir.
Klasik kelamın Kur'ani çizgiden bazı noktalarda uzaklaştığını; bu yüzden, Gazzali ve İbn Rüşd'den ağır eleştirileri hakettiğini söyleyen Fazlurrahman, Major Themes oj the Qur'an adlı eseriyle Kur'an'ın tutarlı bir dünya görüşünü ortaya koymaya çalıştı. Klasik kelamın Yunan felsefesine doğru fazla kaydığını ifade eden İkbal ise Reconstruction of İslamic Thought adlı çalışmasında süreç felsefesi ve mistik açıdan yeni bir kelam denemesinde bulundu. Ayrıca Ferid Eashac'ın Qur'an, Liberation and Pluralizm adlı eseri İslami bir kurtuluş teolojisinin Güney Afrika'nın ırkçı yönetimi altında ortaya koyduğu performansı yansıtır. Türkiye'de Prof.Dr.Hüseyin Atay ve benim çalışmalarım, Kur'an merkezli ve nispeten Mutezili-Maturidi olarak nitelenebilir. Sonuç olarak bugün, ortodoxinin, dogmanın, imanın, kutsalın... nasıl oluştuğuna dair, antropolojik, sosyal-psikolojik verilere sahibiz. Orta Çağda oluşmuş Sünni ortodoxinin İslam'ın ana unsurları olan iman, ahlak , ibadet, hukuk (muamelat) ve siyaset alanlarında ortaya koyduğu sahihlik çemberini yeniden ele almak, bu alanları yeniden işleyerek sahihlik çemberini yenilemek, Müslüman ilim adamlarının sorumluluğu ve vazifesidir. Koşulsuz iman ile istiğna, heva (arzu,içigüdü) ile kör inanç (taklit) arasında sorumluluk, özgürlük, cesaret ve akıl, sürekli tetikte olmak zorundadır. Bunlardan birine yuvarlandığımızda, başımıza nelerin gelebildiği, Doğu'nun ve Batı'nın tarihi olarak gözlerimizin önünde duruyor.

Güüler, Direniş Teolojisi,'Avrupada İslam',Ankara 2011, s.77-78.
ataç ikon Direniş Teolojisi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Gül Rana Soydan

Gül Rana Soydan

@glranasoydan

Üçüncü yüzyıldan itibaren Hıristiyanlık dünyaya Kilise olarak yayılmış ve bu şekilde de kalmıştır. Puta tapan Romalılar Hıristiyanlığı kabul ettikten sonra Kiliseyi Devlet bünyesine alarak birçok bakımdan puta tapan bir Devlet halinde kalmaya devam ettiler. Belki de zaten böyle olması gerekiyordu. Fakat Roma Devleti puta tapanlar uygarlığı anlayışını fazlasıyla benimsemişti. Devletin amaçları ve kuruluş emelleri bunun en iyi örnekleridir. Öte yandan İsa Kil-isesi hangi Devlette yer alırsa alsın ana amaçlarından hiçbirini gözden çıkaramaz. Tanrı buyruğuyla üzerine aldığı ödevleri başarmak için sarsılmaz bir kararlılıkla çalışmaktan vazgeçe-mezdi. Bu amaçlardan biri, bütün dünyayı olduğu gibi puta tapan Devleti de Kilisenin hükmüne almaktır. Böylece Kilise,herhangi bir “toplumsal birlik” ya da eserini yanıtladığım yazarın deyişiyle “Din amaçları uğruna birleşenler topluluğu” olarak Devlette kendine belirli bir mevki aramamalı, tam tersine, her Devlet, Kiliseye aykırı ne varsa uzaklaştırarak ona üstünlük sağlamalıdır. Bu durum ne devletin, ne de başındakilerin büyüklüğünü gölgeler, şan ve şerefini sarsar. Tam tersine onları yanlış, hâlâ putperestliğe yönelmiş sapık yoldan çekip alarak ölümsüz amaçlara ulaştırır, gerçek yoluna çıkarır. Bunun için Kilise Mahkemelerinin Temelleri kitabının yazarı araştırmalarının sonunda bu temelleri ortaya koyarken günah,kusur dolu çağımızda sadece birtakım kaçınılmaz ve geçici uzlaşma esasları bulduğunu bilmeli; o kadar. Fakat eserin yazarı,sunduğu ve demin Yosif Pederin bir kısmını saydığı temellerin sarsılmaz, doğadan gelme, sonsuzluğa kadar da yaşayacak çeşit-ten olduğunu ileri sürerek gösterdiği cüretle Kiliseye, onun kut-sal, dokunulmaz ve ölümsüz yazgısına karşı gelmektedir.
ataç ikon Karamazov Kardeşler
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Peki bu olup bitenin İbrahimi-evrensel tektanrıcı din (Yahudilik ve Hıristiyanlık) ve bunun son versiyonu İslam (Kur'an) açısından anlamı nedir? Kur'an, dinsizliği nankörlük (küfr) ve sınırsız arzuların kontrolünde yaşama (arzuların ilahlaştırılması -45/23) olarak tanımlar. Dolayısıyla bu olup biten, teolojik anlamda dinsizliğin giderek yükselmesidir. Konumuz olan temel sorunlara gelince, dünyada olup biteni Kur'an perspektifinden anlamak gayet basittir. Bir ayet şöyle diyor:''İnsanların kendi elleriyle yaptıklarından dolayı denizlerde ve yeryüzünde bozulmalar (fesat) çıkar. Allah, bunların bir kısmını insanlara tattırır ki belki dönerler''(30/41). Bugün karşı karşıya bulunduğumuz global ısınma, iklim değişiklikleri ve ekolojik kirlenme, bu ilahi kanunun tecellisidir. Kur'an'ın başka bir pasajında şöyle deniliyor:''Allah yeryüzüne (ekolojik) bir denge koymuştur; bu dengeyi zorlamayın; dengeyi adaletle koruyun ve bozmayın''(55/7-9). Diğer bir ayet arzuların kontrolünde yaşayanların yeryüzünde egemenlik kurduklarında, ortalığı fesada vererek bitki örtüsünü (hars) ve insan neslini tahrip ettiklerini (2/205) söylemektedir. Bilmem tefsire (yoruma) gerek var mı?

Güler, Direniş Teolojisi,'Küresel Isınma, Ekolojik Dengenin Bozulması ve İklim Değişikliğin Teolojisi',Ankara 2011, s.22-23.
ataç ikon Direniş Teolojisi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

F.İshak'ın dediği gibi:
''Dogma praxisi önceleyebilir; fakat, özgürlük/kurtuluş sürecinde oluşan teolojiyi önceleyemez. Baskı altındaki toplumlar için teoloji, özgürlük praxisini takip eden refleksiyondan doğar.''Bizim yolumuzda mücadele edenlere (doğru) yollarımızı gösteririz''(29/69).ayeti, bize teoloji ''yapma''nın doğru yolunu gösterir. İslam'daki teolojik düşüncenin bütün formlarının tarihi ve başka teolojilerin tarihi de F.Hegel'in ''felsefe'' hakkında söylediği şu sözü doğrulamaktadır:''O (felsefe), sadece gün batımında yükselir''(F.Esack, Qur'an, Liberation and Pluralizm, Wsoy,1997,85).
Yani iş işten geçtikten sonra. Bugün ihtiyacımız olan şey, egemen iktidarlara yamanmış dogmatik teolojilerin (tuzu kuruların) ve dinsel kurumların ve söylemlerin arasındaki ''diyalog'' değil;Güney Afrika ve İsrail ırkçı rejimlerine karşı, ezilen Müslümanların ve Hıristiyanların, Güney Afrika ve Lüblan'da ortaya koyduğu örnekliklerdeki gibi, Dünya Sosyal Konseyi örgütlenmelerinde olduğu gibi, dinler arası ve halklar arası''dayanışma'' ve ''direniş''tir. Diyalog çağrılarını, egemen sistemin bekçileri mevcut tahakkümlerini devam ettirmek için yapmaktadırlar. Bugün ihtiyacımız olan şey, sadece texte (metne) dayanan dogmatik teolojiler değil; aynı zamanda kontekse dayanan dayanışma ve direniş teolojileri üretmektir. Kimin ''mümin'' kimin ''kafir'' olduğunu, dolayısıyla kimin uhrevi-ebedi kurtuluşa erişeceği, kimin kaybedeceğini tayin etmek ve bilmek -Hıristiyanlığın iddiasının aksine- bizim işimiz ve haddimiz değildir; bunu, Kur'an'ın yüzler kere tekrarladığı gibi:''... en iyi Allah bilir.'' Kur'an'ın dinler üstü evrensel dini çağrısı şöyledir:''Herkesin yöneldiği (dini, teolojik, mezhebi) bir yön vardır;(o halde) siz, birbirinizle hayırlarda yarışın (dayanışın)''(2/148).''Sakın zulmedenlere en ufak bir meyin duymayın; sonra size ateş dokunur...''(11/113).''Bir zulme ve saldırıya uğradıklarında birbirine yardım ederler''(42/39). Dünya halklarının bugün acilen ihtiyacını duyduğu şey, küresel kapitalizme, sömürüye karşı mazlumların ve mağdurların kresel bir dinler ve hatta dürüst dinsizler ile dayanışmasıdır. Çünkü mazlumun dini sorulmaz ve dünya küfürle devam eder; fakat zulme devam edemez; etmemeli.

Güler, Direniş Teolojisi,''Günümüzde Bir ''Direniş Teolojisi''ne Duyulan ihtiyaç', Ankara 2011,s.11-12.
ataç ikon Direniş Teolojisi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Bu nedenle Hıristiyanlık, insana doğruyu anlamamanın değil, doğruyu anlamak istememenin, doğruyu istememenin söz konusu olduğunu göstererek günahkâr insanı eğiten Tanrı'nın bir vahyinin zorunluluğunu ortaya koyarak başka bir şekilde başlar.
ataç ikon Ölümcül Hastalık Umutsuzluk
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Karartı

Karartı

@kararti

Kalbinde bir kımıldanma hissetmen çok önemli bir durum çünkü kalbin kafandan çok daha değerli. Kafan tamamen ödünç alınmış bir şey, kendine ait hiçbir şeyi yok. Ama kalbin tamamen senindir. Kalbin Hristiyan ya da Hindu değil, kalbin halen var oluşa ait. Bozulmuş ya da zehirlenmiş değil. Kalbin halen özgünlüğünü koruyor.
ataç ikon Duygusal İyileşme
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Elif

Elif

@elifce

Ayaktaki namaz Yahudilik makamıdır. Yahudiler Allah'ı ilimle bilmeye çalışırlar. Ayaktayken İlme'l yakin olurum. Fakat aşkı hissetmeye başladığım zaman eğilirim. Rükua vardığım zaman Hristiyanlık makamını idrak ederim. Ayne'l yakin olurum. Ama secde ettiğim zaman yok olurum, burası Müslümanlıktır, o Hakk'el yakindir.
ataç ikon Kur'an ile Var Olmak
kitaba 8 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Engin Şahinşah

Engin Şahinşah

@enginsahinsah

Bu nedenle Hıristiyanlığın, İslam'ın ya da Marksizm'in "gerçekte ne dediği" üzerinde kendini sorgulamak bana yararsız görünüyor. Eğer sadece önceden beri içte barındırılan olumlu ya da olumsuz önyargıların doğrulanması değil de, cevaplar aranıyorsa, doktrinin özüne değil, onu benimseyenlerin tarih boyunca sergiledikleri davranışlarına eğilmek gerekir.
ataç ikon Ölümcül Kimlikler
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Aydın Şen

Aydın Şen

@adigha

Roma, bütün dinlerle bağlarını koparınca dünyayı fethetti. Aynı şey daha geniş ölçekte bugün Hristiyan kavimlerde yaşanıyor.
ataç ikon Din Nedir
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
HD.K

HD.K

@satyagraha

Dinsel inançlara dayanmayan laik bir ahlakın buyrukları, müzikten anlamadığı halde orkestra şefi yapılmış birinin, çalacakları parçayı çok iyi bilen müzisyenlerin karşısında ellerini sallamasından farksızdır. Hristiyan topluluğunun özümsemeye başladığı üstün dinsel anlayışa dayanmayan böyle bir ahlakı insanlara öğretmeye çalışan ünlü yüzler yüzünden, günümüz insanlarının zihinlerinde böyle bir karışıklık oluşmaya başlıyor.
ataç ikon Din Nedir
kitaba 8 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
HD.K

HD.K

@satyagraha

Hristiyan yaşam biçiminin sapması yüzünden, Hristiyanlar putperestlerden daha kötü hale düştüler.
ataç ikon Din Nedir
kitaba 8 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
HD.K

HD.K

@satyagraha

Hristiyan ulusların yaşadığı bu yıkımın ardındaki neden, onlarda yaşamın anlamına ilişkin ulu bir anlayışın, herkesin ortaklaştığı bir inancın meyvesi olan bir davranış ilkesinin bulunmayışıdır.
ataç ikon Din Nedir
kitaba 8 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
HD.K

HD.K

@satyagraha

...kısacası, Hristiyan insanlarının sefaletinin ardındaki neden, insanların bilinçsiz imansızlığı ve sözde eğitimli insanların da imanı bilinçli biçimde yadsımasıdır.
ataç ikon Din Nedir
kitaba 8 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
HD.K

HD.K

@satyagraha

Hristiyan dünyasındaki insanların çoğu, durumlarının giderek kötüleştiğini hissediyorlar ve bu durumdan kurtulmak için, etken olarak gördükleri tek aracı kullanıyorlar: şiddet. Var olan düzenin işlerine yaradığını düşünen bazıları, siyasi önlemler alarak bu düzeni sürdürmeye çalışırken, başkaları da var olan düzeni yıkıp daha iyisini kurmak için, şiddete dayalı devrimci etkinlikte bulunuyorlar.
ataç ikon Din Nedir
kitaba 8 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
/ 2