up
ara

Kılıç İle İlgili Sözler ve Kitap Alıntıları

İçerisinde Kılıç geçen, Kılıç temalı, Kılıç tarafından söylenmiş veya Kılıç hakkında sözler ve kitap alıntıları listelenmektedir.
çağla dinç

çağla dinç

@cagladinc

Sokağımızda her şeyin bir çağı vardı.Bilyelerin çağı.Topaç çağı.Sinema yıldızlarının resimlerini toplama çağı.Uçurtma çağı,çağların en güzeliydi.Gökyüzünün her köşesi renk renk uçurtmalarla kaplı olurdu,her biçimde güzel uçurtmalarla.Gökyüzünde bir savaştır giderdi.Uçurtmaların başları tokuşur,savaşlar çıkar,kementler atılır,kılıçlar savrulurdu.
ataç ikon Şeker Portakalı
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Sercan Bacak

Sercan Bacak

@sercanbacak

"Her savaş bir imtihandı. Tüm hayat bir imtihan. Ama Kerbela imtihan içinde bir imtihandı.
Ey Fatıma! Kuzun Hüseyin'in kanı hala akıyor.
Ne kanını yıkayan var, ne de yarasına kül basan!"

"Hüseyin'in başı gövdesinden kopartılırken, yüreğini dünyadan koparmayana yazıklar olsun!! Ehl-i Beyt'e kılıçlar çekilirken ciğerinden ah çekmeyenlere vah olsun!"

"Şeytanın insana ilk sorusu şu oldu:
-Allah size ne vaad etti.?
Âdem cevap verdi:
-Hiç...
Şeytan, verilen cevaptan bir şey anlamamış,kendi kendine mırıldanarak oradan uzaklaşıyordu:
-Hiç ne ki..?"

"İslam, garip başladı. Ve (günün birinde) tekrar başladığı gibi garip kalacaktır. Ne Mutlu o Gariplere.!!!"....Hz. Muhammed (s.a.v)
ataç ikon Kerbela
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Lotus

Lotus

@lotus

Zihni annesini ikiye bölen kılıç ile, yargıcın "ne annene yazık et" sözündeki celişki de derinleşiyordu.
ataç ikon Ölüm Daha Güzeldi
kitaba 7 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Engin Şahinşah

Engin Şahinşah

@enginsahinsah

Ancak birlik ve ittifaklık elde edilince, bahadırlık bileğiyle kılıç vurup yirmi yedi padişah başkentini ele geçirip, kendime tabi kıldım. İran, Turan, Rum, Mağrib, Şampiyonluk, Mısır, Irak-ı Arap, Irak-ı Acem, Müzenderan, Giylan, Şirvan, Azerbaycan, Fars, Horasan, Deşt-i Ceta, Deşt-i Kıpçak, Harezm, Hotan, Kabilistan, Bahterzemin, Hindistan memleketlerinin hepsine padişah olup hüküm sürdüm. Ne zaman bu ulu saltanat libasını giydiysem huzurum beni terk etti. Rahat döşeğimde bir an yatıp göz yummadım.
ataç ikon Timur'un Günlüğü
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Merve 🗡

Merve 🗡

@mtrv

-Oğlum, aynı gayeye hizmet ettikleri müddetçe kitap kılıca kuvvet vermiştir. Eğer kılıç kullanan kişi, kitapsızın biri ise; yaptığına savaş değil çapulculuk denir.
ataç ikon Don Kişot
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

“Kızlar yetiştiriyorum yabancı. Erguvan ağaçları gibi. Erguvanların kıymetini bilmeyen ve mineleri görmeyen erkeklerden uzak durmaları için uyarıyorum onları. Onlara şarkı söylemeyi, şiir yazmayı, çiçeklerden yemek yapmayı ve kılıç sallarken tanrılar gibi zarif olabilmeyi öğretiyorum. Alt etmekten keyif almayı, karacalar gibi koşmayı, yunuslar gibi yüzmeyi ve Fenikeli kadınlar gibi dans etmeyi öğretiyorum. Büyüleri öğretiyorum onlara. Kız kardeşleriyle yaptıkları büyülere güvenmeyi. Erkeklerden korkmuyorlar yabancı, kendilerinden korkuyorlar.”
ataç ikon Düğümlere Üfleyen Kadınlar
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
homoviator

homoviator

@homoviator

Roma ordularında kullanılan spata veya spatha bizdeki pideci küreğine benzeyen bir tür enli kılıçmış. Spatula bunun -cik, -ceğiz anlamına gelen -ul- ekiyle yapılmış küçüğü. İtalyancaya hiç değişmeden gelmiş, oradan da ıspatula olarak Türkçeleşmiş. Boyacıların, macuncuların kullandığı üçgen biçimli enli küreğin adı.
ataç ikon Elifin Öküzü ya da Sürprizler Kitabı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

İttihatçılar, memleketteki çeşitli unsurları tutmak için her birine hulûl etmeğe çalışmışlar, deniz subaylarının meçlerinin kabzasını kâtibî sarıklı ve oniki dilimli bir külâhla süslemek, Hacı Bektâş tekkesini ziyaret etmek, içlerindeki Bektâşîler vasıtasiyle Bektâşîliğin bir Türk dini olduğu hakkında propagandalar yaptırmak suretiyle Bektâşîleri ve Meclisteki Bursalı Tahir Bey (ö. 1925) gibi bazı Melâmiler vasıtasiyle melâmileri tutmıya kalkmışlardı. İşte halk tarafından Mollahünkâroğlu diye tanınan ve padişaha kılıç kuşatma hakkının kendisine aid olduğuna dair bir kanaat uyanan Mevlevî çelebisini İstanbul'a çağırmaları ve padişaha kılıç kuşattırmaları da, çektiği telgrafla kendilerine taraftarlık eden Çelebi vasıtasiyle Mevlevîleri tutmak siyasetinin bir tezahürüydi.

Halbuki bu salahiyetin çelebiye aid oluşu şöyle dursun, Sultan Reşad'a kadar hiç bir çelebi, hiç bir padişaha kılıç kuşatmamıştır. Padişahlara "Âdet-i hasene-i devlet" olarak Nakıyb-al-aşrâf kılıç kuşatmadadır ve Nakıyb-al-aşrâf'ın kılıç kuşatması, "Kânun-ı kadîm-i Osmânî" üzere bir "resm-i mukarrer"dir.

Mevlâna'dan Sonra Mevlevîlik / s.277
Abdülbâki Gölpınarlı
ataç ikon Mevlana'dan Sonra Mevlevilik
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Gül dalıyız biz, ot değil; terü tâze bir şîve istiyoruz biz.
Gökyüzü bahçesinin çiçeğiyiz; Tanrı meclisinin mezesiyiz, şarabıyız biz.
Ark değiliz, suyuz biz; bulut değiliz, Ayız biz.
Levhiz, kalemiz, harfler değiliz; kılıcız, bayrağız, ordu değiliz.
Hem oka benziyen bakışından yaralanmışız; hem siyah saçlarına bağlanmışız.
Âşıksız, gönülsüz, yoksuluz biz; hem çocuğuz, hem genç, hem ihtiyar.
Bârut gibiyiz, kuru odun gibi; hemencecik aşk ateşiyle alevleniyoruz.
Aşk ateşiyle parlıyoruz; fakat şimşek gibi çabucak sönmüyoruz.
Arslan gibi ciğer kanını içiyoruz; pars gibi peynire âşık değiliz biz.
Siz hangi eti tutuyorsunuz derler; de ki: Senin elini tutuyoruz, elden tutanlarız biz.
Kendisine tapanlar katında tiken gibiyiz amma dotsa tapanlar katında ipek gibiyiz.
Mum gibi yanıp yakılan âşıktan ayrılmamıza imkân yok, sanki fitiliz o muma.
Bizden kaçma, çünkü biz seninle, sütle bal gibi karılmışız, birleşmişiz.
Sen, eşsiz bir av beyisin; biz de eşsiz bir avız.
Güzellikte, tandırın kızarmış; yay bizi o tandıra, hamuruz biz çünkü.
Bizi, ayaklarının altına yay; ayaklarının altında bir hasırız âdeta biz.


Hz. Mevlâna
Divân-ı Kebir - c. V, s. 300-319.
K.B. yayınları
ataç ikon Divan-ı Kebir
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Şarapla sarhoşsan neden coşup köpürmezsin? Şarabın yoksa ne diye haber vermezsin?
Can Mesih'inden üç-dört kadeh içtiysen niçin dördüncü kat göğü aşmazsın?
Sarhoş olduğun kişiden ne diye ayrılırsın? Başına sersemlik veren adamdan niçin kaçınıp çekinmezsin?
Güneş gibi niçin külâhını yana eğmezsin? Ay gibi kendi ışığından ne diye kemer kuşanmazsın?
Evveline evvel olmıyan güzellik güneşi, kılıç vurdu mu lâ'l mâdeni gibi neden canını, gönlünü o kılıca siper etmezsin?
Şeker kamışı gibi sen de o nefesi güzel lâ'l dudakların lezzetini tattıysan ne diye ona dönmezsin, ne diye dünyayı şekerlerle doldurmazsın?
Bulut gibi sende o denizden gebe kaldıysan ne diye ona benzemezsin, ne diye yeryüzünü incilere gark etmezsin?
Bir gül bahçesine benziyen yüzünden gül yüzlüler coşup duruyorlar, namussuzun biri değilsen niçin bakıp görmezsin?
Bak da gör, bağda-bahçede yeşiller giyinmiş dilberler, elbiseler, kaftanlar bağışlayan padişahın tapısına geldiler, sen de ne diye yola düşmezsin?
Yaşayış baharından hırka giyinmişsen, elinde ondan bir secere varsa niçin ağaç gibi sen de gönlündeki gizli şeyleri belirtmez, ortaya dökmezsin?
Mademki dünya yok-yoksul kişiye itibar etmiyor, ne diye yokluk meclisinde muteber bir geçime dalmazsın?

Hz. Mevlâna
Divân-ı Kebir - c. III, s. 344.
K.B. yayınları
ataç ikon Divan-ı Kebir
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Misafir2

Misafir2

@misafir001

Katedrale doluşan insanlar gökten bir meleğin inmesini ve ateşten kılıcıyla istilacıların üzerine koşmasını bekliyorlardı. Melek gelmedi. Ama Sultan Mehmet geldi. Beyaz atının üzerinde katedrale girdi ve orayı bugün İstanbul denilen kentin ilk camisine dönüştürdü.
ataç ikon Aynalar
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Bir ülkeyi zapt edecek biri, şu dersleri çıkarmalıdır: İşgalci, burayı tek vuruşta acilen zarara uğratmalı ki her gün zulmü tazelemek zorunda kalmasın. Böylece zihnindeki endişelere olanak vermemiş ve daha sonra kazançlar sağlayarak onları def etmiştir. Çekingen olduğu ve kötü tavsiyeleri benimsediği için her zaman kılıcını çekik tutacaktır; devamlı sadakatlerini şiddetle tazelemekten dolayı acı çeken kendi halkına itimadı kalmayacaktır. Bu yüzden tüm zarar bir seferde verilmelidir ki zararı daha az duyulsun. Oysa iyilikler, daha çok hoşa gitmesi için azar azar verilmelidir.
Her şeyden önce bir prens, halkıyla yaşarken onlara iyinin ve kötü talihin inişli çıkışlı doğasının kendi davranışlarını değiştiremeyeceğini göstermelidir. Çünkü, bir felaket geldiğinde bir değişim ihtiyacı duyulursa, şiddeti bir çare olarak görmek için çok geç olacaktır. Hoşgörülü olduğun zaman da boşuna zaman harcamış olacaksın; bunu zorunlu olarak yaptığını düşünecekler ve minnet duymayacaklardır.
ataç ikon Prens
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Fatih S.

Fatih S.

@fsalim54

Merhamet duygusu iki tarafı keskin bir kılıç gibidir. Onu kullanmasını bilmeyen vazgeçmelidir bu işten. Tıpkı morfin gibi merhamet de başlangıçta hastaya iyi gelir, onu yatıştırır, bir ilaç gibidir adeta. Ama dozunu kaçırdınız mı ya da frenlemesini beceremediniz mi, merhamet öldürücü bir zehir haline geliverir.
ataç ikon Acımak
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

İsterse tüm dünya karşımda dursun! Ne Türklerin keskin kılıçları, ne de İngiliz bataryaları sana ulaşmama engel olamayacak.
ataç ikon Sırlar Uçurumu
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Nihal

Nihal

@nihaltasci

Arkalarından gelen üçüncü soylu da siyah ve gümüş tonlarında giyinmişti. Diğer ikisi gibi rahat bir havayla kalçasında bir kılıç taşıyordu. Yüzünde bir aristokratın zarif hatları vardı. Ama diğerlerinin aksine, bu etkinlikle ilgisiz, neredeyse sıkılmış gibi görünüyordu. Gözleri ay ışığını yakalayınca gümüş akçeler gibi parladı. Kalbim buz kesti ve midem ağzıma geldi.
ataç ikon Demir Kral (Demir Periler #1)
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
sç

@sametcelikbicak

Uzun yıllar boyunca felaket habercisi sayıldı kuyrukluyıldızlar, yılanlar, alevler, ateşten kılıç gibi korkunç görünümler altında değerlendirildiler.
ataç ikon Newton ve Gök Mekaniği
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

...düşman sahibi olmak, sonrada bunların kafalarında tasarladıkları gibi olup olmadıklarını görmek kadar keyifli bir şey yoktu insanlar için.

...insan, iki elinde bir kılıç, kendi kendisiyle çatışıyordu.
ataç ikon İkiye Bölünen Vikont
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Mustafa İlhan Genç

Mustafa İlhan Genç

@asilombard

Benden selam olsun Bolu beyine
Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır
Ok gıcırtısından gürzün sesinden
Dağlar seda verip seslenmelidir

Düşman geldi tabur tabur dizildi
Alnımıza kara yazı yazıldı
Tüfek icad oldu mertlik bozuldu
Eğri kılıç kında paslanmalıdır

Köroğlu düşer mi yine şanından
Ayırır çogunu er meydanından
Kır-At köpüğünden düşman kanından
Çevrem dolup şalvar ıslanmalıdır
ataç ikon Köroğlu Yaşamı ve Şiirleri
kitaba 6 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Mustafa İlhan Genç

Mustafa İlhan Genç

@asilombard

Kalktı göç eyledi Avşar elleri
Ağır ağır giden eller bizimdir
Arap atlar yakın eder ırağı
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir

Belimizde kılıcımız Kirmani
Taşı deler mızrağımın temreni
Hakkımızda devlet etmiş fermanı
Ferman padişahın, dağlar bizimdir

Dadaloğlu'm birgün kavga kurulur
Öter tüfek davlumbazlar vurulur
Nice koçyiğitler yere serilir
Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir
ataç ikon Dadaloğlu Yaşamı ve Bütün Şiirleri
kitaba 6 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum